Savo Maxi chlorové tablety pro celosezonní údržbu bazénu, 4,6 kg

Zboží momentálně nelze zakoupit.

nedostupné (nelze zakoupit)
  • Stav zboží: NOVÉ

    Další informace

    Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

  • Záruka: 24 měsíců
  • Kód: PG_676519

Popis

Savo Chlorové tablety pro celosezonní dezinfekci a údržbu bazénové vody. Přípravek zabraňuje množení mikroorganizmů v bazénové vodě a  eliminuje růst řas. Díky pozvolnému rozpouštění tablety dochází k postupnému uvolňování účinné látky (chloru) a voda je tak neustále mikrobiologicky kontrolována.

Použití Savo Maxi chlorové tablety pro údržbu bazénu:

Před prvním použitím chlorových tablet (po napuštění bazénu) proveďte vždy preventivní ošetření vody přípravkem SAVO Chlor šok, upravte hodnotu pH bazénové vody přípravky SAVO pH+ nebo SAVO pH- na 7,1 – 7,5. Pro správné používání přípravku je nezbytné používat testovací soupravu na měření hodnoty pH a  aktivního chloru v bazénové vodě. Pokud je voda již vyčištěná, udržujte hladinu volného chloru v rozmezí 0,3 – 0,5 mg/l.

Doporučené ředění Savo Maxi:

Přidávejte každých 6 – 8 dnů 1 – 2 tablety na 20-30 m³ vody. Přesnou dávku přizpůsobte podle teploty vody a obsahu aktivního chloru v bazénové vodě. Tablety slouží k udržování stabilní hladiny volného chloru při vyhovující kvalitě vody, rozpouštějí se postupně a zároveň se volný chlor odbourává. Potřeba chloru pro zajištění optimálního množství aktivního chloru ve vodě se bude měnit v závislosti na teplotě vzduchu a vody, počtu koupajících, četnosti a  intenzity dešťů a bouřek.

NIKDY NEVHAZUJTE PŘÍPRAVEK PŘÍMO DO BAZÉNU! Používejte ochranné rukavice a  brýle, přípravek dávkujte vždy do připravené vody a ne naopak. Nikdy nemíchejte s jinými přípravky. Skladujte vždy v uzavřené nádobě na suchém a před přímým slunečním světlem chráněném místě při teplotách 5 – 25 °C a mimo dosah dětí. Při práci s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Bezpečnostní upozornění

GHS03
GHS03 - oxidační látky
GHS07
GHS07 - dráždivé látky
GHS09
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí


EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
H272 - Může zesílit požár; oxidant.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P221 - Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály…
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.